Kies een compleet rapport

De woningmarktontwikkelingen per gebied kort en bondig samengevoegd! U kunt hier eenmalig een rapport aanvragen voor uw gemeente of regio.  U kunt hier het voorbeeld rapport van Heerlen bekijken. Wilt u liever het woningmarktrapport automatisch per kwartaal ontvangen, kies dan een voordelig abonnement.

Stap 1: kies een rapport
Woningmarktrapport gemeente Woningmarktrapport regio Woningmarktrapport provincie Rapport Nederland
Stap 2: kies de provincie
Stap 3: kies de regio
Regio indeling:
Stap 3: kies de gemeente
Stap 4: kies het jaar

Uw selectie

Uw rapport
Maak uw keuze

Gebied
Maak uw keuze

Periode / jaar
Maak uw keuze

Inhoud rapport

Woningmarkt in Nederland Elk kwartaal publiceert Woningmarktcijfers.nl een persbericht over de ontwikkelingen met betrekking tot de huizenmarkt in Nederland en de verschillende provincies. De gemiddelde koopsom en het aantal transacties worden hierbij op de korte termijn (voorgaande jaar) vergeleken. De verschillen tussen de provincies worden zichtbaar gemaakt en in het kort toegelicht. Op landelijk niveau worden de verschillende huizenprijzen reeksen weergegeven. Het betreft de mediane koopsom van de NVM, de gemiddelde koopsom van het Kadaster, die Woningmarktcijfers.nl gebruikt, en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen PBK, zoals deze door het CBS en het Kadaster wordt gepubliceerd. Het persbericht wordt gedeeltelijk opgenomen in het rapport, u kunt het gehele bericht downloaden. Gemiddelde koopsom en transacties van het Kadaster Woningmarktcijfers.nl gebruikt de absolute koopsomgegevens van het Kadaster. Het betreft alle door natuurlijke personen aangekochte bestaande woningen. Nieuwbouwtransacties zitten hier niet bij. Verder vallen aankopen van meerdere percelen/woningen buiten de levering omdat de individuele koopsom niet kan worden bepaald. De door het CBS/Kadaster gepubliceerde PBK index is uitsluitend op provinciaal niveau en van enkele grote gemeenten beschikbaar. Daarom is deze niet geschikt voor onze rapportages.
Economische ontwikkeling Nederland Meerdere aspecten spelen een rol binnen de woningmarkt. Naast demografische ontwikkelingen zijn economische ontwikkelingen een factor van betekenis. Hierbij mag de hoogte van de hypotheekrente en de inflate niet worden vergeten. Voor de woningmarkt zien wij het resultaat daarvan terug het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid. Sinds april 2017 is de methode voor het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid aangepast door het CBS. Hierdoor is er een verschil met voorgaande rapportages. De hypotheekrente is gebaseerd op een annuïteitenhypotheek met NHG (rente 10 jaar vast).  De rente is het gemiddelde van de drie grote hypotheekaanbieders: ING, Rabobank en ABN Amro. Bron: Vereniging Eigen Huis.
Woningmarkt in beeld In het overzicht worden de ontwikkelingen van {municipality} en de omliggende gemeenten grafisch weergegeven. De minimale en maximale ontwikkelingen corresponderen met de kleuren. Zowel bij de gemiddelde koopsom als de transacties worden de laatste 4 kwartalen vergeleken met de voorgaande 4 kwartalen.
Overzicht koopsom en transacties Op deze pagina wordt de gemiddelde koopsom en het totaal aantal transacties op kwartaalbasis weergegeven. In de tabel ziet u de absolute koopsomgegevens, in de grafiek zijn de koopsommen gebaseerd op 4 kwartalen voortschrijdend. Dit om grote schommelingen te vermijden en een duidelijk trendlijn weer te kunnen geven. De vergelijking met de grotere gebieden en Nederland geschiedt op dezelfde basis. Omdat er steeds andere woningen worden verkocht zijn schommelingen niet uitgesloten. Zeker voor kleinere gebieden geven ontwikkelingen op jaarbasis, en de combinatie met de regionale cijfers meer houvast.
Koopsom en transacties tussenwoningen Op deze pagina wordt de gemiddelde koopsom en het totaal aantal transacties op kwartaalbasis weergegeven. In de tabel ziet u de absolute koopsomgegevens, in de grafiek zijn de koopsommen gebaseerd op 4 kwartalen voortschrijdend. Dit om grote schommelingen te vermijden en een duidelijk trendlijn weer te kunnen geven. Vergelijking met een groter gebied en Nederland geschiedt op dezelfde basis. Omdat er steeds andere woningen worden verkocht zijn schommelingen niet uitgesloten. Zeker voor kleinere gebieden geven ontwikkelingen op jaarbasis, en de combinatie met de regionale cijfers meer houvast.
Koopsom en transacties hoekwoningen
Koopsom en transacties 2/1 kapwoningen
Koopsom en transacties vrijstaand
Koopsom en transacties appartementen
Koopsom en transacties per postcode Op deze pagina('s) vindt u de gemiddelde koopsom en het aantal transacties per 4-cijfer-postcodegebied. Het betreft de ontwikkelingen vanaf 2011. De lijst wordt afgesloten met een onderverdeling van de gemeenten van voor de herindelingen.
Historische prijsontwikkeling Op deze pagina wordt de historische ontwikkeling van de gemiddelde koopsom en het aantal transacties op jaarbasis weergegeven, steeds wordt een vergelijking met grotere gebieden en Nederland gemaakt. 
Historische prijsontwikkeling woningtypes Op deze pagina wordt de historische ontwikkeling van de gemiddelde koopsom en het aantal transacties naar woningtype op jaarbasis weergegeven. 
Theoretische verkooptijd De theoretische verkooptijd (TVT) is een door Woningmarktcijfers.nl ontwikkelde indicator. Deze geeft op een duidelijke manier aan hoe de vraag- en aanbodverhouding op kwartaalbasis in een bepaald gebied is. In de grafiek "aanbod versus transacties"  wordt het aantal transacties van de laatste 4 kwartalen afgezet tegen het woningaanbod. Het woningaanbod wordt vastgesteld aan de hand van het woningaanbod van diverse woonsites op basis van het gemiddelde van drie maanden. De TVT geeft vervolgens het aantal maanden aan dat nodig is om het gehele woningaanbod te verkopen. 
Theoretische verkooptijd kenmerken Op deze pagina vindt u een overzicht van de Theoretische Verkooptijd, zowel per woningtype als per koopsomklasse.  Het meest recente kwartaal wordt zowel in een tabel als grafisch vergeleken met hetzelfde kwartaal van de vier voorafgaande jaren. Om een evenwichtig beeld te geven wordt bij het aanbod het gemiddelde genomen van de afgelopen 4 kwartalen. Hierdoor kan er een lichte afwijking zijn t.o.v. de TVT op de vorige pagina. De waarden worden weergegeven tot 60 maanden, aangezien een hogere TVT vanwege beperkte data niet realistisch is.
Gedwongen verkopen Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de gedwongen woningverkopen cq. executieveilingen weergegeven. De gedwongen verkopen per provincie worden vergeleken met Nederland. Daarnaast wordt het promilage weergegeven van de gedwongen verkopen versus de koopvoorraad van de provincie en Nederland.
Ranking gemeente Woningmarktcijfers.nl heeft de best presterende gemeenten van {year} in kaart gebracht. Alle gemeenten worden op zeven belangrijke woningmarktcriteria vergeleken. De ranking wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld, waarbij regelmatig van positie wordt gewisseld.  Vooral bij de kleinere gemeenten komt het voor dat koopprijzen, verkoopaantallen en verkooptijden grotere schommelingen laten zien. U ziet hier de ranking van alle gemeenten in de provincie. Op de website van Woningmarktcijers.nl is de landelijke ranking te zien. 1 Onwikkeling koopsom 2 Ontwikkeling transacties 3 Theoretische verkooptijd 4 Ontwikkeling van het aanbod 5 Plaats op de landelijke ranglijst Bekijk hier de toelichting met alle onderdelen van de ranking.
Kenmerken kopers Op deze pagina worden kenmerken van kopers weergegeven. Allereerst ziet u het aantal transacties naar leeftijd en wel van de laatste vier jaar. Vervolgens ook het aantal transacties per leeftijd naar woningtype. Eveneens wordt de gemiddelde koopsom per leeftijdsklasse getoond.   Tenslotte wordt het aandeel starters en doorstromers van het lopende jaar weergegeven. Een starter is een koper die sinds de aanvang van de huidige registratiemethode bij het Kadaster (1993) voor het eerst een woning op naam krijgt.
Ontwikkeling van de woningvoorraad Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de woningvoorraad van de laatste drie jaar weergegeven. U ziet de beginstand, de nieuwbouw, sloop, correcties en de einstand. Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS. Bovendien wordt de woningvoorraad procentueel verdeeld naar woningtypen, zowel naar huur als koop. Deze gegevens zijn afkomstig van het BAG.
Woningvoorraad naar kenmerken De woningvoorraad kan naar naar meerdere kenmerken worden verdeeld, zoals bouwjaar, woningtype, koop/huur en één of meergezins. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. Door het gebruik van verschillende methodes kan het zijn dat er kleine afwijkingen zijn tussen de diverse tabellen.    
Mutatiegraad Transacties en woningaanbod in relatie tot de vooraad koopwoningen. Het aantal transacties wordt weergeven in een percentage van de koopvoorraad. Duidelijk is te zien dat het ene woningtype vaker muteert dan het andere. Tevens wordt per woningtype het woningaanbod uitgedrukt in een percentage van de koopvoorraad.                                                                                                                                                       
Verhuisbewegingen De ontwikkeling van de bevolking wordt enerzijds bepaald door de natuurlijke ontwikkeling (geboorte en sterfte), anderzijds door verhuisbewegingen. Op deze pagina worden de verhuisbewegingen van de laatste drie jaar weergegeven, zowel van als naar, alsmede het saldo van de verschillende gebieden. Vervolgens ziet u de natuurlijke ontwikkeling. Met het saldo van beide ontwikkelingen wordt de groei of krimp van de bevolking in een gebied aangegegeven. 
Huishoudens Hier ziet u de verdeling van de huishoudens naar grootte. In de tabel worden de gegevens steeds vergeleken met een groter gebied en Nederland, in de grafiek met Nederland. Op dezelfde manier wordt op deze pagina het besteedbaar inkomen van de huishoudens weergegeven. De cijfers van Huishoudens naar grootte zijn uit 2016 en de meest recente cijfers van het besteedbaar inkomen zijn uit 2014.
Inwoners Hier ziet u de opbouw van de bevolking naar leeftijd. In de grafiek wordt de opbouw per 5 jaar van uw gebied procentueel vergeleken met die van Nederland. In de tabel ziet u de opbouw in 5 categorieën van de gebieden en Nederland. Tenslotte ziet u een prognose van het aantal inwoners en huishoudens voor de periode tot 2040. Bij de prognose wordt uw gebied eveeneens weergegeven in verhouding tot Nederland.
Prognose inwoners en huishoudens De demografische prognoseresultaten in deze rapportage zijn tot stand gekomen met behulp van het  prognoseinformatiesysteem Progneff van Etil. Progneff is een landsdekkend systeem dat inzicht verschaft in de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling en de daaraan verbonden sociaal-economische effecten op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De Progneff-prognose wordt jaarlijks opgesteld en onderscheidt zich van andere modellen doordat geen rekening wordt gehouden met (onzekere) woningbouw- en sloopplannen van gemeenten. Het uitgangspunt bij de Progneff-prognose is dat de demografische trends in het verleden bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor krijgt de prognose een beleidsarm karakter.   Etil beschikt over gedetailleerde bevolkings- en huishoudensprognosegegevens voor uw regio of gemeente. Daarnaast heeft Etil ook andere informatieproducten op het gebied van demografie en aanverwante beleidsterreinen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Etil (www.etil.nl) via het emailadres: info@etil.nl.